47/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. I

        Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slova "Tímto zákonem se" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)" a slovo "působnost" se nahrazuje slovy "právní postavení, organizace a předmět činnosti".


Poznámka pod čarou č. 1) zní:
_______________________________
"1)  
Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnice Rady 72/430/EHS a směrnice Rady 84/5/EHS .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU