39/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojišťovnictví


Čl. I


        Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 a 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 1a) znějí:


"§ 1

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a státní dozor nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo").

        (2)  Tímto zákonem se řídí

       a) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky,
       b) provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území států Evropského hospodářského prostoru,
       c) provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než je uveden v písmenech a) a b), a
       d) výkon státního dozoru v pojišťovnictví,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. I  
Čl. II - Společná a přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
Čl. IV - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU