38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 170/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona
(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ
A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských společenství1)

       a) upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
       b) upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky (usazovat se) nebo svobody dočasně poskytovat služby,
       c) zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr") a
       d) upravuje výkon státního dozoru nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

§ 2

Činnosti vyloučené z působnosti zákona

        Tento zákon se nevztahuje na

       a) činnost zaměstnanců pojišťovny a zajišťovny;
       b) poradenskou činnost v pojišťovnictví, kterou se rozumí příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti či pouhé poskytování obecných informací o pojistných produktech za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění z pojistné nebo zajišťovací smlouvy anebo vypracování odborných posudků škodných událostí;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Činnosti vyloučené z působnosti zákona
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Pojišťovací zprostředkovatelé
§ 5 - Vázaný pojišťovací zprostředkovatel
§ 6 - Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
§ 7 - Pojišťovací agent
§ 8 - Pojišťovací makléř
§ 9 - Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
§ 10 - Samostatný likvidátor pojistných událostí
§ 11 - Odpovědný zástupce právnické osoby
§ 12 - Registr
§ 13 - Žádost pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru
§ 14 - Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele na území hostitelského členského státu
§ 15 - Žádost samostatného likvidátora pojistných událostí o zápis do registru
§ 16 - Zápis do registru
§ 17 - Zrušení zápisu v registru
§ 18 - Odborná způsobilost
§ 19 - Důvěryhodnost fyzických osob
§ 20 - Důvěryhodnost právnických osob
§ 21 - Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
§ 22 - Státní dozor nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
§ 23 - Opatření k nápravě
§ 24 - Přerušení činnosti
§ 25 - Přestupky a jiné správní delikty
§ 26  
§ 27 - Společná ustanovení
§ 28 - Zvláštní ustanovení
§ 29 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU