29/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. ledna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 20. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

VYHLÁŠKA
ze dne 20. ledna 2004,
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), (dále jen "zákon"):

§ 1
Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu
(K § 4 zákona)

        (1)  Kvalita reprodukčního materiálu se stanovuje podle druhové čistoty, genetických, morfologických, fyziologických charakteristik a zdravotního stavu.

        (2)  Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN.1) Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje podle těchto znaků:

       a) čistota,
       b) hmotnost 1 000 kusů semen,
       c) energie klíčení (neplatí pro semena nebo plody s klíčním klidem),
       d) klíčivost nebo životnost,
       e) počet klíčivých (životných) semen v 1 kg.

        (3)  U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost uvedenou v příloze č. 1, neplatí požadavky uvedené v odstavci 2 písm. c), d) a e).

        (4)  Oddíly plodů a semen mohou být uváděny do oběhu, pouze vykazují-li druhovou čistotu 99 %.

        (5)  Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN2) a posuzuje podle těchto znaků:

       a) tloušťka kořenového krčku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu (K § 4 zákona)
§ 2 - Podrobnosti slučování oddílů reprodukčních materiálů a určení výškových pásem (K § 5 odst. 4 zákona)
§ 3 - Podrobnosti o oznámení a podrobnosti o potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání (K § 6 odst. 7 zákona)
§ 4 - Náležitosti úřední pojistky (K § 7 odst. 5 zákona)
§ 5 - Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení částí rostlin a sadebního materiálu (K § 8 odst. 9 zákona)
§ 6 - Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování (K § 10 odst. 4 zákona)
§ 7 - Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky (K § 12 odst. 2 zákona)
§ 8 - Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu (K § 13 odst. 4 zákona)
§ 9 - Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování (K § 14 odst. 4 zákona)
§ 10 - Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování (K § 15 odst. 4 zákona)
§ 11 - Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování (K 16 odst. 4 zákona)
§ 12 - Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku (K § 18 odst. 4 zákona)
§ 13 - Podrobnosti pro vyhlašování genových základen a podrobnosti o způsobu hospodaření v lesích na jejich území a o jejich označování (K § 19 odst. 5 zákona)
§ 14 - Podrobnosti podávání žádosti o udělení licence (K § 20 odst. 3 zákona)
§ 15 - Podrobnosti vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o školkařské činnosti (K § 24 odst. 3 zákona)
§ 16 - Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukčního materiálu (K § 25 odst. 4 zákona)
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Malé oddíly semen
Příloha č. 2 - Parametry výsadby schopného sadebního materiálu obvykléobchodní jakosti
Příloha č. 3 - Parametry kořenového systému výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti
Příloha č. 4 - Parametry sadebního materiálu topolů obvyklé obchodní jakosti (klasifikace N1 podle 1999/105 EC)
Příloha č. 5 - Nepřípustné vady sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti
Příloha č. 6 - Požadavky na obchodovatelnou jakost části rostlin
Příloha č. 7 - Vzorec označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu
Příloha č. 8 - Určení výškových pásem u zdrojů reprodukčního materiálu rostoucích mimo les
Příloha č. 9 - VZOR Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedání sadebního materiálu
Příloha č. 10 - VZOR Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu
Příloha č. 11a - VZOR Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly vzniklé zmenšením oddílu
Příloha č. 11b - VZOR Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů
Příloha č. 12 - VZOR Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího ze zdroje semen nebo z porostu
Příloha č. 13 - VZOR Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenného sadu nebo rodičovských stromů
Příloha č. 14 - VZOR Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího z klonů nebo směsi klonů
Příloha č. 15 - Vzor úřední pojistky
Příloha č. 16 - VZOR Průvodní list k oddílu reprodukčního materiálu pro semenný materiál
Příloha č. 17 - VZOR Průvodní list k oddílu reprodukčního materiálu části rostlin
Příloha č. 18 - VZOR Průvodní list k oddílu reprodukčního materiálu - sadební materiál
Příloha č. 19 - Kritéria pro zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd
Příloha č. 20 - Skladba evidenčního čísla uznané jednotky, význam jeho jednotlivých komponentů a označení orgánů veřejné správy
Příloha č. 21 - VZOR Žádost o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 22 - Požadavky pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 23 - VZOR Žádost o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje reprodukčního materiálu
Příloha č. 24 - Příloha k žádosti o vypracování posudku pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu Vysvětlivky k žádosti o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 25 - VZOR Žádost o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 26 - Požadavky pro uznání zdrojů k produkci kvalifikovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 27a - VZOR Žádost o uznání semenného sadu (směsi klonů) za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 27b - VZOR Žádost o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 28 - Požadavky pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 29a - VZOR Žádost o uznání porostu (semenného sadu, směsi klonů) za zdroj testovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 29b - VZOR Žádost o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj testovaného reprodukčního materiálu
Příloha č. 30 - Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu
Příloha č. 31 - VZOR Žádost o udělení licence v lesním hospodářství
Příloha č. 32 - VZOR Oznámení č. .../rok... o dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin
Zavřít
MENU