21/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o krmivech

Čl. I


        Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 2) zní:


"§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1a)

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

_______________________________
1)
Směrnice Rady 70/524/EHS z 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/51/ES z 23. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o krmivech
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU