117/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 9. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
117

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. srpna 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 9. září 2004.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA


mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
o předávání a přebírání osob na státních hranicích
        Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky, dále jen "smluvní strany",        vedeny přáním upravit vzájemné předávání a přebírání osob a stanovit podmínky policejního průvozu občanů třetích států a osob bez státního občanství, jejichž vstup nebo pobyt je na území státu druhé smluvní strany protiprávní, v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,


        vycházejíce ze zásady vzájemnosti,


        uznávajíce, že omezení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,        se dohodly takto:Přebírání vlastních státních občanů


Článek 1

        Každá ze smluvních stran převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je prokázáno nebo se důvodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

. . .

Zavřít
MENU