76/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o státním občanství

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 1997 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Evropská úmluva o státním občanství.

        Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Budapešti dne 7. května 1999.

        S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 19.  března 2004.

        Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení České republiky:

        "Česká republika prohlašuje k článku 22 písm. b) Úmluvy, že na osoby, které jsou státními příslušníky České republiky a zároveň státními příslušníky jiného smluvního státu, který nevyžaduje povinnou vojenskou službu, a mají svůj obvyklý trvalý pobyt na území tohoto státu, se bude hledět jako by svou brannou povinnost ve vztahu k České republice splnily, jestliže zmíněný obvyklý trvalý pobyt trval do věku 35 let těchto osob."

        Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dne 1. března 2000. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. července 2004.

        Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD


EVROPSKÁ ÚMLUVA O STÁTNÍM OBČANSTVÍ

PREAMBULE

        Členské státy Rady Evropy a ostatní signatářské státy této Úmluvy,

        přihlížejíce k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy;
. . .

Zavřít
MENU