484/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2003 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
484

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2003,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.


        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

        Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze v části A se v řádku s textem "Kapitola 327 Ministerstvo dopravy a spojů" slova "a spojů" zrušují.

        2.  V příloze v části A se v řádku s textem "Kapitola 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání" slova "České republiky" zrušují.

        3.  V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek  12, podseskupení položek 122 název položky 1221 zní:

"Spotřební daň z minerálních olejů".

        4.  V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek  12, podseskupení položek 122 název položky 1224 zní:

"Spotřební daň z vína a meziproduktů".

        5.  V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek  14, podseskupení položek 140 se za položku 1401 doplňuje položka 1402, jejíž název a náplň zní:

"1402 Podíl na clech
Zahrnuje podíl členské země Evropské unie na vybraných clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie.".

        6.  V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek  17, podseskupení položek 170 se za položku 1704 doplňuje položka 1705, jejíž název a náplň zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU