462/2003 Sb.Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů

Částka: 154 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
462

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2003
o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží
pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek
pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů        Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a k provedení zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:

ČÁST PRVNÍ

CELNÍ SAZEBNÍK

§ 1

        Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.


§ 2

        (1)  Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se na návrh deklaranta vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

       a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,
       b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)
       c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

        (2)  Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

        (3)  Ustanovení odstavce 2 se užije na otevření celních kvót v rámci dohod o volném obchodu obdobně.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CELNÍ SAZEBNÍK
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 587/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 12 - Přechodné ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 14  
Příloha č. 1 - Úvod k celnímu sazebníku, obsah Třídy I až II
Příloha č. 2 - Celní kvóty a celní sazby uplatňované v rámci smluvních celních kvót
Příloha č. 3 - Seznam rozvojových zemí
Příloha č. 4 - Seznam nejméně rozvinutých zemí
Příloha č. 5 - Seznam farmaceutických látek s uplatňovanými smluvními celními sazbami Tabulka 1
Příloha č. 6 - Seznam nezačleněných textilních výrobků
Zavřít
MENU