459/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2003 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 12. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
459

VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2003,
kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou
a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova "nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy".

        2.  V § 2 písm. h) se slovo "vyvést" nahrazuje slovem "vyvézt".

        3.  V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova "při zohlednění poskytnuté regulační energie".

        4.  V § 2 se na konci textu písmene s) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou (dále jen "denní trh") a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (dále jen "vnitrodenní trh"),".

        5.  V § 2 písmeno t) zní:

"t)  
registračním číslem - číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele elektřiny (dále jen "dodavatel"),".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU