439/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
439

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. I


        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 7b)".

        2.  V § 2 odst. 2 písm. e) se slova "zvláštním právním předpisem,1f)" nahrazují slovy "zvláštními právními předpisy,1c)".


Poznámka pod čarou č. 1c) zní:
_______________________________
       "1c) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU