423/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

Částka: 139 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
423

ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

        "(1)  Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka,3) která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona (§ 9).
_______________________________
3)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

        2.  V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

        3.  V § 3 se za slova "stavební spořitelna" vkládají slova "jejich překlady, nebo slova od nich odvozená" a slova "svém názvu" se nahrazují slovy "své obchodní firmě".

        4.  § 4 až 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4a), 5), 5a), 6) až 10) znějí:


"§ 4

Účastník stavebního spoření

        (1)  Účastníkem stavebního spoření (dále jen "účastník") může být fyzická nebo právnická osoba.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU