416/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Částka: 138 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
416

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. listopadu 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 3 zní:

        "(3)  Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud jsou výbušniny ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě se zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU