409/2003 Sb.Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2003 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
409

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2003
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů        Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) zákona, v dohodě s Ministerstvem financí podle § 70 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, jakož i s Ministerstvem financí podle § 70 písm. d) zákona:

Postup obecních úřadů při sestavování
a vedení seznamů voličů pro volby
do Evropského parlamentu

§ 1


        (1)  Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu1) se vede samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků2) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen.

        (2)  V seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se u každého voliče eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky uvedené v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu3) a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. U voliče, který je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán na základě své žádosti podle § 29 odst. 1 zákona, se dále uvede jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. V poznámce se uvede, ve kterém členském státě Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, byl volič pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci a zda byl do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle § 29 zákona nebo do něj byl převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů,4) z evidence obyvatel,3) anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení.5)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 2  
§ 3 - Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu
§ 4  
§ 5 - Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků
§ 6 - Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace
§ 7 - Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů
§ 8 - Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady
§ 9 - Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku  na volební náklady
§ 10 - Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - 1. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu 2. Voličský průkaz 3. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 4. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise 5. Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu s přílohami 6. Hlasovací lístek pro volby do Evropského parlamentu 7. Záznam o kontrole 8. Zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu 9. Osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu 10. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem.
Příloha č. 2 - 1. Průkaz člena okrskové volební komise (1a) a průkaz zapisovatele okrskové volební komise (1b) 2. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.
Zavřít
MENU