361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Částka: 121 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

ZÁKON
ze dne 23. září 2003
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

        (1)  Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen "příslušník"), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby (dále jen "služební vztahy"). Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

        (2)  V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel (dále jen "ředitel bezpečnostního sboru").

        (3)  Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.

        (4)  Výkonem služby se pro účely tohoto zákona rozumí

       a) úkony a činnosti realizující oprávnění a povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími působnost bezpečnostních sborů,
       b) soustřeďování, vyhodnocování a evidování informací a údajů potřebných pro výkon služby, včetně činnosti v operačních a informačních střediscích,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a rozsah působnosti
§ 2 - Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru
§ 3 - Evidence služebních míst
§ 4 - Systemizace bezpečnostního sboru
§ 5 - Služební předpis
§ 6 - Místo služebního působiště
§ 7 - Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída
§ 8 - Hodnostní označení
§ 9 - Druhy služebního poměru
§ 10 - Služební poměr na dobu určitou
§ 11 - Služební poměr na dobu neurčitou
§ 12 - Služební zkouška
ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 13 - Předpoklady k přijetí do služebního poměru
§ 14 - Bezúhonnost
§ 15 - Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
§ 16 - Přijímací řízení
§ 17 - Vznik služebního poměru
§ 18 - Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební hodnosti
HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Díl 1 - Obsazování volných služebních míst
§ 19 - Služební místo
§ 20 - Ustanovení na služební místo
§ 21  
§ 22 - Výběrové řízení na služební místo
§ 23 - Průběh výběrového řízení
§ 24 - Rozsah osobní působnosti výběrového řízení
Díl 2 - Převedení na jiné služební místo
§ 25 - Převedení na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti
§ 26 - Převedení na jiné služební místo v jiné služební hodnosti
§ 27 - Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech
Díl 3 - Zálohy
§ 28 - Druhy záloh
§ 29 - Záloha činná
§ 30 - Záloha pro studující
§ 31 - Záloha zvláštní
§ 32 - Záloha pro přechodně nezařazené
§ 33 - Záloha neplacená
§ 34 - Ustanovení na služební místo po vynětí ze zálohy
Díl 4 - Další změny služebního poměru
§ 35 - Jmenování do jiné služební hodnosti
§ 36 - Převelení
§ 37 - Služební cesta
§ 38 - Studijní pobyt
§ 39 - Zastupování na jiném služebním místě
§ 40 - Zproštění výkonu služby
HLAVA III - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 41 - Způsoby skončení služebního poměru
§ 42 - Propuštění
§ 43 - Potvrzení o výkonu služby a služební posudek
§ 44 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV
§ 45 - Základní povinnosti příslušníka
§ 46 - Služební kázeň
§ 47  
§ 48  
ČÁST ČTVRTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A KÁZEŇSKÉ TRESTY
§ 49 - Kázeňské odměny
§ 50 - Kázeňský přestupek
§ 51 - Kázeňský trest
ČÁST PÁTÁ - DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST A DOBA ODPOČINKU
HLAVA I - DOBA SLUŽBY
§ 52 - Základní doba služby v týdnu
§ 53 - Rozvržení doby služby
§ 54 - Služba přesčas
§ 55 - Služba v noci
§ 56 - Pružná doba služby
§ 57 - Formy pružné doby služby
§ 58 - Překážky ve službě při pružné době služby
§ 59 - Služba přesčas při pružné době služby
§ 60 - Přestávka na jídlo a odpočinek
§ 61 - Přestávka ke kojení
HLAVA II - SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 62  
HLAVA III - DOBA ODPOČINKU
§ 63 - Nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami
§ 64 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
§ 65 - Délka dovolené
§ 66 - Čerpání dovolené
§ 67 - Krácení dovolené
HLAVA IV - SLUŽEBNÍ VOLNO S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72 - Služební volno k účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku
§ 73 - Služební volno při studiu
§ 74 - Povinnost příslušníka setrvat ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem
§ 75 - Společná ustanovení ke slu ž ebnímu v oln u s posk ytn utím s l u ž e b n í h o p říj m u
HLAVA V - SLUŽEBNÍ VOLNO BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 76  
ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
HLAVA I - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY
§ 77 - Povinnosti v oblasti péče o příslušníky
HLAVA II - NEMOCENSKÁ PÉČE
§ 78  
HLAVA III - ZDRAVOTNÍ, OSOBNOSTNÍ A FYZICKÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKA
§ 79  
HLAVA IV - OZDRAVNÝ POBYT
§ 80  
HLAVA V - MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
§ 81 - Mateřská dovolená
§ 82 - Rodičovská dovolená
§ 83 - Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte
§ 84 - Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNIC A PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ
§ 85 - Omezení při výkonu služby
HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 86 - Obecná ustanovení
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
§ 90 - Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání
§ 91 - Služebny a služební prostředí
§ 92 - Práva a povinnosti příslušníka
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM
§ 93 - Povinnosti a oprávnění bezpečnostního sboru
§ 94 - Povinnosti příslušníka
HLAVA II - ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU
Díl 1 - Obecná odpovědnost
§ 95  
Díl 2 - Zvláštní odpovědnost
§ 96 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen příslušník vyúčtovat
§ 97 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
HLAVA III - ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍHO SBORU ZA ŠKODU
Díl 1 - Obecná a zvláštní odpovědnost
§ 98 - Obecná odpovědnost
§ 99 - Zvláštní odpovědnost za škodu na věci
Díl 2 - Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 100 - Obecná ustanovení
§ 101 - Druhy náhrad
§ 102 - Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě
§ 103 - Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
§ 104 - Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění
§ 105 - Jednorázové odškodnění
§ 106 - Druhy náhrad poskytovaných po úmrtí příslušníka
§ 107 - Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
§ 108 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
§ 109 - Jednorázové odškodnění pozůstalých
§ 110 - Náhrada věcné škody
Díl 3 - Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu
§ 111  
ČÁST OSMÁ - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM A ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 112  
HLAVA II - SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 113  
§ 114 - Základní tarif
§ 115 - Stupnice základních tarifů
§ 116 - Tarifní třída
§ 117 - Tarifní stupeň
§ 118 - Příplatek za vedení
§ 119 - Příplatek za službu v zahraničí
§ 120 - Zvláštní příplatek
§ 121 - Další služební příjem
§ 122 - Osobní příplatek
§ 123 - Odměna
HLAVA III - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 124  
§ 125 - Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas
HLAVA IV - ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 126  
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODMĚNĚ ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 127 - Určení složek služebního příjmu ředitele bezpečnostního sboru
§ 128 - Splatnost služebního příjmu
§ 129 - Výplata služebního příjmu
§ 130 - Srážky ze služebního příjmu
§ 131 - Nahlížení do právních předpisů o služebním příjmu
§ 132 - Postup při poskytování některých složek služebního příjmu a odměny za služební pohotovost
§ 133 - Informační systém o služebním příjmu
ČÁST DEVÁTÁ - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ POŽITKY
§ 134 - Služební stejnokroj nebo jiný oděv
§ 135 - Užívání služebních prostředků k jiným účelům
ČÁST DESÁTÁ - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 136  
HLAVA II - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ
§ 137 - Druhy náhrad cestovních výdajů
§ 138 - Náhrada jízdních výdajů
§ 139 - Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny
§ 140 - Náhrada výdajů za ubytování
§ 141 - Stravné
§ 142 - Náhrada nutných vedlejších výdajů
HLAVA III - NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTĚ
§ 143  
§ 144 - Náhrada jízdních výdajů
§ 145 - Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny
§ 146 - Stravné v cizí měně
§ 147 - Kapesné
HLAVA IV - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH
§ 148 - Náhrada cestovních výdajů při studiu a při vyslání na studijní pobyt
§ 149 - Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru
§ 150 - Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu a stravné v místě služebního působiště
§ 151  
§ 152  
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K NÁHRADÁM CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
§ 153  
HLAVA VI - NÁHRADA STĚHOVACÍCH VÝDAJŮ
§ 154  
ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝSLUHOVÉ NÁROKY
HLAVA I - ODCHODNÉ
§ 155 - Podmínky nároku na odchodné
§ 156 - Výměra odchodného
HLAVA II - VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK
§ 157 - Podmínky nároku na výsluhový příspěvek
§ 158 - Výměra výsluhového příspěvku
§ 159 - Zvyšování výměry výsluhového příspěvku
§ 160 - Souběh výsluhového příspěvku s důchody
§ 161 - Souběh nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na výsluhový příspěvek ze služebního poměru vojáka z povolání
§ 162 - Zánik nároku na výplatu výsluhového příspěvku
§ 163 - Povinnosti příslušníka, jemuž je poskytován výsluhový příspěvek
HLAVA III - ÚMRTNÉ
§ 164  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝSLUHOVÝCH NÁROCÍCH
§ 165 - Doba rozhodná pro výsluhové nároky
§ 166 - Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků
§ 167 - Výplata výsluhových nároků
§ 168 - Srážky z výsluhových nároků
ČÁST DVANÁCTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 169 - Účastníci řízení
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174 - Práva a povinnosti účastníka v řízení
§ 175 - Podání a postoupení podání
§ 176 - Doručování
§ 177 - Náklady řízení
HLAVA II - PRŮBĚH ŘÍZENÍ
§ 178 - Zahájení řízení
§ 179 - Zastavení řízení
§ 180 - Podklady rozhodnutí
§ 181 - Rozhodnutí
§ 182 - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
HLAVA III - ŘÍZENÍ O PROPUŠTĚNÍ PODLE § 42 ODST. 1 PÍSM. D)
§ 183  
§ 184 - Zahájení zvláštního řízení
§ 185  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O KÁZEŇSKÉM PŘESTUPKU A O JED N ÁNÍ, K TERÉ MÁ ZN A K Y PŘESTUP K U
§ 186 - Ukládání kázeňských trestů
§ 187 - Postoupení věci
§ 188 - Zastavení řízení o kázeňském přestupku
§ 189 - Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku
HLAVA V - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 190 - Odvolání
§ 191 - Rozklad
§ 192 - Obnova řízení
§ 193 - Přezkumné řízení
§ 194 - Poradní komise
HLAVA VI - VÝKON ROZHODNUTÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDEM
§ 195 - Výkon rozhodnutí
§ 196 - Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem
ČÁST TŘINÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONU SLUŽBY A VZTAHY BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A ODBOROVÉ ORGANIZACE
§ 197 - Právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby
§ 198 - Působnost odborové organizace a vyššího odborového orgánu
§ 199 - Kolektivní dohoda
§ 200 - Ochrana odborových funkcionářů a zabezpečení činnosti odborových organizací
ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 201 - Výklad některých pojmů
§ 202 - Osobní údaje
§ 203 - Služební hodnocení
§ 204 - Způsobilost účastníka
§ 205 - Neplatnost právního úkonu účastníka
§ 206  
§ 207  
§ 208  
§ 209 - Zánik práva
§ 210 - Lhůty
§ 211 - Počítání času
§ 212 - Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka
§ 213 - Bezdůvodné obohacení
§ 214 - Mlčenlivost
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 230 - Zrušovací ustanovení
§ 231 - Účinnost
Zavřít
MENU