360/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 29. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

ZÁKON
ze dne 23. září 2003,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb.,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna exekučního řádu


Čl. I


        Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova "Nejvyššího soudu" vkládají slova "anebo Nejvyššího správního soudu".

        2.  V § 33 odst. 3 větě první se slovo "a" za slovy "evidence osob" nahrazuje slovem "nebo", slova "evidenci motorových" se nahrazují slovy "registr motorových" a za slova "motorových vozidel" se vkládají slova " , orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny". Ve větě druhé se za slova "Pracovník správce daně" vkládají slova " , orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny".

Poznámka pod čarou č. 7) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

        3.  V § 34 odst. 1 se za slova "ji poskytnout" vkládá slovo "bezplatně".

        4.  V § 44 odst. 3 se slova " , osobě, která je podle zvláštního právního předpisu pověřena vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu," zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna exekučního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU