359/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 29. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

ZÁKON
ze dne 23. září 2003,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se mění takto:

        1.  V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

        2.  V § 12 odst. 2 písm. a) se slova "a 5" zrušují.

        3.  V § 14 odst. 3 věta první zní "Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU