354/2003 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
354

ZÁKON
ze dne 26. září 2003,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

Čl. I

        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 124/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 15 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"g)   u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem.10a)

_______________________________
10a)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.".

        2.  V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

        "(7)  Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10a)".ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. II

        V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 2c vkládá nový § 2d, který zní:


"§ 2d

        Celní úřad Kutná Hora

a)   vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 302/1993 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 325/1993 Sb.
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 136/1994 Sb.
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 95/1996 Sb.
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 303/1997 Sb.
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 129/1999 Sb.
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 22/2000 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 141/2001 Sb.
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2001 Sb.
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 493/2001 Sb.
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU