342/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Částka: 113 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. října 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. září 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, se mění takto:

        1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo "zařízení" vkládají slova "používaná ve venkovním prostoru".

        2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo "zařízení" vkládají slova "používaná ve venkovním prostoru".

        3. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

        "(2) Za zařízení používané ve venkovním prostoru se považuje kterékoliv vlastní silou se pohybující nebo převozu schopné strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu,2) jakož i strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu2) bez hnacího ústrojí používané pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany přírody, které je bez ohledu na poháněcí část nebo části typově určeno k používání ve venkovním prostoru a které tento prostor zatěžuje hlukem, pokud je uváděno na trh jako celek a je vhodné pro použití uváděné výrobcem. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není omezen (například ve stanech, přístřešcích proti dešti, nebo v nedostavěných budovách).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU