286/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 096 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 3. září 2003 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje
úplné znění zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem
č.   154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem
č.   320/2002 Sb. a zákonem č. 131/2003 Sb.


ZÁKON

o veterinární péči
(veterinární zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ PÉČE

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.


§ 2

Veterinární péče

        Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje

       a) péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,
       b) péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,
       c) ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ PÉČE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veterinární péče
§ 3 - Základní pojmy
HLAVA II - ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA
Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů
§ 4  
§ 5  
Oddíl 2 - Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Svod zvířat
§ 9a - Shromažďovací středisko
§ 9b  
Oddíl 3 - Nákazy a jejich zdolávání
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Ochranná a zdolávací opatření
§ 16  
§ 17  
§ 17a - Síť epizootologického sledování
§ 17b - Ostatní nákazy a jejich zdolávání
Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů
§ 4  
§ 5  
Oddíl 2 - Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Svod zvířat
§ 9a - Shromažďovací středisko
§ 9b  
Oddíl 3 - Nákazy a jejich zdolávání
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Ochranná a zdolávací opatření
§ 16  
§ 17  
§ 17a - Síť epizootologického sledování
§ 17b - Ostatní nákazy a jejich zdolávání
HLAVA III - ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Veterinární vyšetření živočišných produktů
§ 21  
Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty
§ 22  
§ 23 - Povinnosti provozovatele jatek
§ 24  
§ 25 - Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích
Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů
§ 26  
§ 27  
Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Veterinární vyšetření živočišných produktů
§ 21  
Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty
§ 22  
§ 23 - Povinnosti provozovatele jatek
§ 24  
§ 25 - Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích
Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů
§ 26  
§ 27  
HLAVA IV - VETERINÁRNÍ PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ SE ZVÍŘATY A ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY S ČLENSKÝMI STÁTY, JEJICH DOVOZU A TRANZITU Z TŘETÍCH ZEMÍ A JEJICH VÝVOZU DO TĚCHTO ZEMÍ
Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy
§ 28  
§ 29 - Veterinární kontrola v místě původu
§ 30 - Veterinární kontrola při příchodu na místo určení
§ 31  
Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí
§ 32 - Dovoz z třetích zemí
§ 33  
§ 34 - Dovoz zvířat
§ 35  
§ 36 - Dovoz živočišných produktů
§ 37  
§ 38 - Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí
§ 38a  
§ 38b - Vývoz zvířat a živočišných produktů do třetích zemí
§ 38c  
§ 38d  
Oddíl 1 - Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy
§ 28  
§ 29 - Veterinární kontrola v místě původu
§ 30 - Veterinární kontrola při příchodu na místo určení
§ 31  
Oddíl 2 - Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí
§ 32 - Dovoz z třetích zemí
§ 33  
§ 34 - Dovoz zvířat
§ 35  
§ 36 - Dovoz živočišných produktů
§ 37  
§ 38 - Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí
§ 38a  
§ 38b - Vývoz zvířat a živočišných produktů do třetích zemí
§ 38c  
§ 38d  
HLAVA V - VETERINÁRNÍ ASANACE
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH VETERINÁRNÍ PÉČE
§ 43 - Orgány státní správy ve věcech veterinární péče
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Orgány veterinární správy
§ 48 - Státní veterinární správa
§ 49 - Krajská veterinární správa
§ 50 - Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností
§ 51  
§ 51a - Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře
§ 52 - Státní veterinární dozor
§ 53  
§ 54 - Mimořádná veterinární opatření
§ 55  
§ 56 - Závazný posudek
§ 56a  
§ 57  
HLAVA VII - ODBORNÁ VETERINÁRNÍ ČINNOST A JEJÍ VÝKON
§ 58 - Odborná veterinární činnost
§ 59 - Odborná způsobilost
§ 60 - Soukromí veterinární lékaři
§ 61  
§ 62  
§ 63 - zrušen
§ 64 - Soukromí veterinární technici
HLAVA VIII - VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY A VETERINÁRNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
§ 65  
§ 66  
§ 66a  
§ 66b  
§ 66c  
HLAVA IX - NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
HLAVA X - SANKCE
§ 71  
§ 72  
§ 72a  
§ 73  
§ 74  
HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 77a  
§ 77b  
§ 78 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 82  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 83  
Příloha č. 1 - NÁKAZY, JEJICHŽ VÝSKYT JE POVINNĚ HLÁŠEN KOMISI A ČLENSKÝM STÁTŮM
Příloha č. 2 - NÁKAZY, KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA NEBEZPEČNÉ
Příloha č. 3 - NÁKAZY, PŘI JEJICHŽ VÝSKYTU SE POSKYTUJE NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT PODLE § 67 ODST. 2
Příloha č. 4 - NÁKAZY, PŘI JEJICHŽ VÝSKYTU SE POSKYTUJE NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT PODLE § 67 ODST. 3
Příloha č. 5 - Část A Část B
Zavřít
MENU