279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2003
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VÝKON ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ


§ 1

Obecná ustanovení

        (1)  Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo věcí (dále jen "majetek") v trestním řízení.

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se obdobně užijí na postup při výkonu rozhodnutí o zajištění určené části majetku nebo jednotlivé věci; to neplatí, jestliže jednotlivou věc převzal orgán činný v trestním řízení do úschovy za účelem provedení důkazu.

        (3)  Ustanovení tohoto zákona o postupu soudu se obdobně užijí na postup státního zástupce. Zajištěné věci, které se podle tohoto zákona skládají do úschovy, skládají se vždy do úschovy soudu.

        (4)  Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku podle zvláštního právního předpisu.1)


Opatření k výkonu rozhodnutí o zajištění majetku

§ 2


        (1)  Soud, který rozhodl o zajištění majetku (dále jen "zajištění"), učiní všechny úkony nezbytné k výkonu takového rozhodnutí, a to i před nabytím jeho právní moci.

        (2)  Usnesení o zajištění oznámí soud rovněž dlužníku obviněného a uloží mu, aby místo plnění obviněnému složil předmět plnění do úschovy soudu nebo na soudem určené místo.


§ 3

        (1)  Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou vyloučeny věci ve vlastnictví obviněného, které jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb obviněného a jeho rodiny nebo k plnění jeho pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy; vyloučeny jsou zejména

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Opatření k výkonu rozhodnutí o zajištění majetku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zjišťování majetku podléhajícího zajištění
§ 6 - Zjišťování movitých věcí
§ 7 - Zjišťování peněžní hotovosti, cenných papírů a jiných obdobných hodnot
§ 8 - Zjišťování nemovitostí
§ 9 - Správa zajištěného majetku
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních exekutorech
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna atomového zákona
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU