277/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

ZÁKON
ze dne 6. srpna 2003,
kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a
o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona
č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků


Čl. I


        Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) až 5) zní:


"§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství,1) aby výrobky uváděné na trh2) nebo do oběhu3) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele4) bezpečné.

        (2)  Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu,5) který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků a nařízení Rady č. 339/93/EHS o kontrolách shody s pravidly bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených ze třetích zemí.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU