276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 31. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs99/2003 Sb.

276

ZÁKON
ze dne 6. srpna 2003
o Antarktidě a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel a předmět zákona

        (1)  Účelem tohoto zákona je zajistit dodržování mezinárodních závazků České republiky týkajících se Antarktidy, zejména zajistit všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o Antarktidě1) (dále jen "Smlouva") a Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě2) (dále jen "Protokol").

        (2)  Tento zákon upravuje

       a) práva a povinnosti státních občanů České republiky,3) právnických osob se sídlem na území České republiky a osob bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pokud se účastní činností v Antarktidě,
       b) práva a povinnosti cizinců,4) kteří nepatří do kategorie osob uvedených v článku VIII odst. 1 Smlouvy, pokud se účastní výpravy do Antarktidy, která je organizována v České republice nebo místo jejího konečného odjezdu je v České republice,
       c) související výkon státní správy.

§ 2

Vymezení základních pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) Antarktidou oblast na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky, včetně plovoucích ledovců,
       b) životním prostředím Antarktidy vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka v Antarktidě a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda ve všech skupenstvích, horniny, půda, organismy, energie a ekosystémy5) včetně ekosystémů závislých a přidružených,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Vymezení základních pojmů
ČÁST DRUHÁ - ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ ANTARKTIDY
§ 3 - Základní principy ochrany Antarktidy
§ 4  
§ 5 - Činnosti týkající se nerostných zdrojů v Antarktidě
ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V ANTARKTIDĚ
§ 6 - Ohlášení
§ 7  
§ 8 - Povolení
§ 9 - Žádost o povolení
§ 10 - Náležitosti povolení
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY
§ 13 - Předmět posuzování vlivů
§ 14 - Oznámení a zjišťovací řízení
§ 15 - Počáteční vyhodnocení vlivů
§ 16 - Všestranné zhodnocení vlivů
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA FAUNY A FLÓRY ANTARKTIDY
§ 18 - Ochrana místních rostlin a živočichů
§ 19 - Dovoz nepůvodních druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů do Antarktidy
ČÁST ŠESTÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
§ 20 - Povinnosti při nakládání s odpadem
§ 21 - Dovoz některých látek do Antarktidy
ČÁST SEDMÁ - OCHRANA PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM MOŘE V OBLASTI ANTARKTIDY
§ 22 - Vypouštění škodlivých látek do moře
§ 23 - Ukládání odpadu do moře
ČÁST OSMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 24 - Ministerstvo
§ 25 - Ministerstvo zahraničních věcí
ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A SANKCE
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Odebrání věci získané v rozporu se zákonem
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Případy stavu nouze
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Působnost českého práva
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna trestního zákona
§ 34  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 35  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST § 36
Zavřít
MENU