270/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části

Částka: 091 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. srpna 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. července 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 174/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 2. května 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2003,
kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená
rekreační plavidla a na jejich vybrané části        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, která jsou určená k uvedení na trh Evropských společenství.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na

       a) rekreační plavidla výrobcem určená a označená výhradně pro závodění,
       b) kanoe, kajaky, veslové čluny a šlapadla,
       c) oplachtěná prkna,
       d) motorová prkna, vodní skútry a obdobná plavidla s motorovým pohonem,
       e) původní historická plavidla a jejich kopie, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byla konstruována před rokem 1950 a byla vyrobena převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech,
       f) zkušební plavidla následně neuvedená na trh,
       g) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu za předpokladu, že po zhotovení nebudou uvedena na trh po dobu 5 let,
       h) plavidla speciálně určená pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou,2)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Základní technické požadavky
§ 4 - Podmínky uvádění na trh
§ 5 - Postupy posuzování shody
§ 6 - Označení CE a jiné označování
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 10 - Náležitosti ES prohlášení o shodě a prohlášení, že částečně zhotovené rekreační plavidlo splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti rekreačního plavidla
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní technické požadavky na stanovené výrobky
Příloha č. 2 - Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A)
Příloha č. 3 - Vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa)
Příloha č. 4 - ES přezkoušení typu (postup posuzování shody - modul B)
Příloha č. 5 - Shoda s typem (postup posuzování shody - modul C)
Příloha č. 6 - Zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul D)
Příloha č. 7 - Ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul F)
Příloha č. 8 - Ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G)
Příloha č. 9 - Komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody - modul H)
Příloha č. 10 - Technická dokumentace
Příloha č. 11 - Minimální požadavky pro autorizaci osob
Zavřít
MENU