229/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. července 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 4. července 2003,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. I


        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:


"§ 2

        (1)  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU