227/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
227

ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů


Čl. I

        Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V nadpisu části první se slovo "předmětů" nahrazuje slovem "výrobků".

        2.  V § 1 písmeno a) zní:

"a)  
práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,".

        3.  V § 1 písm. b) se slovo "předmětů" nahrazuje slovem "výrobků".

        4.  V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU