226/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
226

ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky


Čl. I


        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. h) bodu 1 se za slovo "předpisu" vkládá čárka a slovo "jiném" se zrušuje.

        2.  V § 2 písm. h) bodu 2 se za slova "uveden na trh" vkládají slova " , popřípadě do provozu" a za slova "uvedení na trh" se doplňují slova " , popřípadě do provozu".

        3.   V § 3 odst. 1 se za slova "uvádění výrobku na trh" vkládají slova " , popřípadě do provozu".

        4.   V § 3 odst. 2 se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "plnění informačních povinností podle § 7" a slova "specifikace výrobku" se nahrazují slovy "požadavky na výrobek".

        5.   V § 5 odst. 8 se za slovo "souhlasem" vkládá slovo "pověřené" a slova "pověřené jejich tvorbou a vydáváním" se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o metrologii
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU