222/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
222

ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců

Čl. I


        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 3 se za slova "vztahuje i" vkládají slova "na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím1b) a".

Poznámka pod čarou č. 1b) zní:

_______________________________
"1b)
Například Smlouva Evropských společenství a členských států na straně jedné a Švýcarskou konfederací.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        2.  V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o azylu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU