149/2003 Sb.Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
149

ZÁKON
ze dne 18. dubna 2003
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ
LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukční materiál druhů dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství v celém Evropském společenství nebo v jeho části, zejména ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v ustanovení § 3 odst. 2 a v příloze k tomuto zákonu (dále jen "reprodukční materiál")
        1.  

semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo k výsevu do porostů,

        2.  

části rostlin, jimiž jsou oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci sadebního materiálu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN, URČENÝCH K OBNOVĚ LESA A K ZALESŇOVÁNÍ, DO OBĚHU
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - UVÁDĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU DO OBĚHU
§ 3 - Základní ustanovení
§ 4 - Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu
§ 5 - Oddíly reprodukčního materiálu
§ 6 - Potvrzení o původu
§ 7 - Balení reprodukčního materiálu
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Fenotypová klasifikace
HLAVA III - UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ
§ 11 - Uznávání zdroje reprodukčního materiálu
§ 12 - Uznané jednotky
§ 13 - Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
§ 14 - Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu
§ 15 - Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu
§ 16 - Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu
§ 17 - Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta
§ 18 - Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu
HLAVA IV - GENOVÉ ZÁKLADNY
§ 19  
HLAVA V - LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 20 - Licence
§ 21 - Podmínky pro udělení licence
§ 22 - Rozhodnutí o licenci
§ 23 - Odnětí a zánik licence
HLAVA VI - EVIDENCE A DOZOR
§ 24 - Evidence
§ 25 - Dovoz reprodukčního materiálu
HLAVA VII - VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM
§ 26 - Orgány veřejné správy
§ 27 - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 28 - Kraje
§ 29 - Ministerstvo
§ 30 - Oprávnění pověřené osoby
§ 31 - Kontrola
§ 32 - Vrchní státní dozor
§ 33 - Oprávnění ministerstva v mimořádných případech
HLAVA VIII - POKUTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
§ 34 - Pokuty
§ 35 - Společná ustanovení o pokutách
§ 36 - Zvláštní opatření
HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 37 - Výjimky z působnosti zákona
§ 38 - Vztah ke správnímu řádu
§ 39 - Zmocňovací ustanovení
§ 40 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 42  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 44  
Zavřít
MENU