148/2003 Sb.Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 22. června 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
148

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003
o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH
ZDROJŮ ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ
VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU
A ZEMĚDĚLSTVÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky a postupy ochrany, konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které se nacházejí na území České republiky a jsou významné pro výživu a zemědělství, pro uchování biologické a genetické rozmanitosti světového přírodního bohatství a pro umožnění jejich využívání pro potřeby současných i budoucích generací.1) Tyto podmínky a postupy jsou upraveny v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen "Národní program").

        (2)  Tento zákon dále upravuje

       a) shromažďování, hodnocení a dokumentaci genetických zdrojů,
       b) práva a povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně, konzervaci a využívání genetických zdrojů a při výkonu činností s tím souvisejících,
       c) výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na genetické zdroje rostlin, které tvoří reprodukční materiál lesních dřevin.2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Národní program
§ 4 - Žádost o zařazení do Národního programu
§ 5 - Rozhodnutí o zařazení do Národního programu
§ 6 - Vznik práv a povinností pro účastníka Národního programu
§ 7 - Prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu
§ 8 - Změna rozhodnutí o zařazení do Národního programu
§ 9 - Zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu
HLAVA II - SHROMAŽĎOVÁNÍ, HODNOCENÍ, DOKUMENTACE, KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ
§ 10 - Společná ustanovení
§ 11 - Shromažďování genetických zdrojů
§ 12 - Hodnocení genetických zdrojů
§ 13 - Konzervace genetických zdrojů rostlin in situ a konzervace genetických zdrojů rostlin ex situ v polních kolekcích a v kulturách in vitro
§ 14 - Konzervace genetických zdrojů rostlin ex situ v genobance
§ 15 - Konzervace genetických zdrojů mikroorganismů
§ 16 - Vstup na pozemky a do provozních objektů účastníka Národního programu
§ 17 - Dokumentace o genetických zdrojích
§ 18 - Inventarizace vzorků genetických zdrojů
§ 19 - Poskytování vzorků genetických zdrojů
§ 20 - Poskytování informací o genetických zdrojích
HLAVA III - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, SANKCE A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
§ 21  
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Ukládání pokut
§ 24 - Zvláštní opatření
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25 - Financování konzervace a využívání genetických zdrojů
§ 26 - Mezinárodní spolupráce v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů
§ 27 - Zmocnění
§ 28 - Vztah ke správnímu řádu
§ 29 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 32  
Zavřít
MENU