128/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 4. června 2003 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)


Čl. I


        Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
_______________________________
"1a)  
§ 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.".

        2.  V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1b) až 1e) zní:

        "(2)  Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

       a) rozhoduje o poskytnutí dotace1b) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
       b) provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONŮ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU