126/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. července 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo "trestního" vkládá čárka a slovo "občanskoprávního".

        2.  V § 2 odst. 3 poznámka pod čarou č. 1) zní:

_______________________________
"1)  
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.".

        3.  V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

        "(4)  Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1a)

_______________________________
1a)  
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

        4.  V § 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 1b), 1c), 1d) a 1e) zní:

        "(4)  V rozsahu potřebném pro plnění úkolů uvedených v § 2 je Rejstřík trestů oprávněn získávat informace z evidence obyvatel,1b) evidence občanských průkazů1c) a evidence cestovních dokladů,1d) a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem;1e) správci uvedených informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU