124/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2003 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 276/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst. 3 se slovo "šesti" nahrazuje slovem "dvanácti".
        2.  V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 9, které včetně poznámek pod čarou č. 9a) až 9d) znějí:
        "(3)  Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, musí být balené výrobky označeny
       a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU