59/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 2003 Nabývá účinnosti: 28. února 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

ZÁKON
ze dne 18. února 2003,
kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o myslivosti

Čl. I


        Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. k) se na konci čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "vyhláška stanoví způsob posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,".

        2.  V § 2 písm. m) se za slovo "uznána" doplňuje čárka a zbytek textu se zrušuje.

        3.  V § 2 se doplňují písmena n) a o), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o myslivosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU