26/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy (několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku) s nejvyšším pracovním tlakem (PS) větším než 0,5 bar.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za

       a) tlaková zařízení považují nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj; zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka, kde
        1.  
nádoba je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru,
        2.  
potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvádění tlakových zařízení a sestav na trh a do provozu
§ 3 - Klasifikace tlakových zařízení
§ 4 - Postupy posuzování shody
§ 5 - Evropské schválení pro materiály
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Zkušebny uživatelů
§ 8 - Označení CE a jiné označování
§ 9 - Oznámení o uložení ochranných opatření
§ 10 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 11  
§ 12  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - GRAFY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 4 - PODMÍNKY AUTORIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB A UZNANÝCH NEZÁVISLÝCH ORGANIZACÍ
Příloha č. 5 - PODMÍNKY AUTORIZACE ZKUŠEBEN UŽIVATELŮ PODLE § 7
Příloha č. 6 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zavřít
MENU