25/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
25

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů
spalujících kapalná nebo plynná paliva        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva s jmenovitým výkonem nejméně 4 kW a nejvíce 400 kW (dále jen "kotel") a na komponenty kotlů uváděné samostatně na trh (dále jen "komponenta").

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za

       a) kotel na kapalná nebo plynná paliva považuje zařízení složené z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva,
       b) komponentu kotle považuje:
        1.  kotlové těleso určené pro montáž s hořákem,
        2.  hořák určený pro montáž s kotlovým tělesem,
       c) jmenovitý výkon (vyjádřeno v kW) považuje největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem při trvalém provozu s účinností uvedenou výrobcem,
       d) účinnost (vyjádřeno v %) považuje poměr tepla předaného vodě v kotli za určitý časový úsek k teplu vypočtenému jako součin výhřevnosti paliva, při jeho konstantním přetlaku, a spotřeby tohoto paliva v tomtéž časovém úseku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení kotlů a komponent na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označování energetické účinnosti kotlů
§ 5 - Označení CE a jiné označení
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ÚČINNOST KOTLŮ
Příloha č. 2 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (postup posuzování shody B)
Příloha č. 3 - SHODA S TYPEM (postup posuzování shody C) ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (postup posuzování shody D) ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKU (postup posuzování shody E)
Příloha č. 4 - OZNAČOVÁNÍ KOTLŮ PODLE JEJICH ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Příloha č. 5 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU