24/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 176/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 29. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
24

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na strojní zařízení a na bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za

       a) strojní zařízení považuje
        1.  
stroj, kterým je výrobek sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a podobně, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu,
        2.  
skupina strojů, kterou je funkčně spojený soubor strojů, uspořádaný a ovládaný jako integrovaný celek za účelem dosažení použití uvedeného pod bodem 1,
        3.  
vyměnitelné přídavné zařízení pozměňující funkci stroje, které se uvádí na trh za účelem připojení ke stroji nebo k řadě různých strojů nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl ani nástroj,
   b) bezpečnostní součást považuje součást za předpokladu, že nejde o vyměnitelné přídavné zařízení, uvedené v písmenu a) bodu 3, kterou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uvádí na trh, aby při použití plnila bezpečnostní funkci a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví ohrožených osob.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení strojního zařízení a bezpečnostní součásti na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI KONSTRUKCI A VÝROBĚ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍCH SOUČÁSTÍ
Příloha č. 3 - A. OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ B. OBSAH PROHLÁŠENÍ VÝROBCE NEBO JEHO ZPLNOMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE C. OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI UVÁDĚNÉ NA TRH SAMOSTATNĚ
Příloha č. 4 - TYPY STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍCH SOUČÁSTÍ, U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN POSTUP UVEDENÝ V § 3 ODST. 1 PÍSM. b) A c)
Příloha č. 5 - ES PROHLAŠOVÁNÍ O SHODĚ
Příloha č. 6 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 7 - PODMÍNKY PRO AUTORIZACI
Zavřít
MENU