23/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 116/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na

a)   zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

b)   bezpečnostní, řídicí a regulační přístroje určené pro použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají k bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí výbuchu.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za

a)   zařízení považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo ve spojení určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu energie nebo pro zpracovávání materiálů a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace,

b)   ochranné systémy považují prostředky jiné než součásti zařízení definovaného v písmenu a), které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvádění na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPIN A KATEGORIÍ
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ URČENÝCH PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
Příloha č. 3 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 4 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY
Příloha č. 5 - OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKU
Příloha č. 6 - SHODA S TYPEM
Příloha č. 7 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKU
Příloha č. 8 - VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY
Přílohy č. 9-10 - OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ - příloha č.9 PODMÍNKY AUTORIZACE - příloha č.10
Zavřít
MENU