23/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 116/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na

a

zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

b

bezpečnostní, řídicí a regulační přístroje určené pro použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají k bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí výbuchu.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za

a

zařízení považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo ve spojení určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu energie nebo pro zpracovávání materiálů a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace,

b

ochranné systémy považují prostředky jiné než součásti zařízení definovaného v písmenu a), které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,

c

součásti považují prvky důležité pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů, které však nemají samostatnou funkci,

d

výbušnou atmosféru považuje směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi,

e

prostředí s nebezpečím výbuchu považuje prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek,

f

skupiny a kategorie zařízení považují skupiny a kategorie vyjadřující určené použití zařízení a požadovanou úroveň ochrany, přičemž kritéria pro zařazení zařízení do skupin a kategorií jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zařízení a ochranné systémy mohou být navrženy pro určitou konkrétní výbušnou atmosféru; v takovém případě musí být odpovídajícím způsobem označeny,

g

určené použití považuje použití zařízení, ochranných systémů a přístrojů uvedených v odstavci 1 písm. b), které odpovídá jejich začlenění do příslušné skupiny a kategorie zařízení a které je v souladu se všemi informacemi uvedenými výrobcem potřebnými pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů a přístrojů.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na:

a

zdravotnické prostředky určené pro použití v lékařském prostředí,

b

zařízení a ochranné systémy, určené pro použití pouze v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušnin nebo chemicky nestabilních látek,

c

zařízení určená pro použití v domácnostech a pro účely mimo podnikání, kde může vzniknout výbušná atmosféra pouze zřídka, jen jako výsledek náhodného úniku topného plynu,

d

osobní ochranné prostředky, které jsou stanoveny k posuzování shody zvláštním právním předpisem,2)

e

námořní plavidla a mobilní plovoucí jednotky spolu s jejich vybavením,

f

dopravní prostředky určené výhradně k přepravě osob letecky, po pozemních komunikacích, po dráhách nebo po vodě, a rovněž dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zavazadel, věcí a živých zvířat letecky, po veřejných pozemních komunikacích, po dráhách (mimo dráhy důlní, průmyslové a přenosné) nebo po vodě, s výjimkou vozidel určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

g

zařízení sloužící k výrobě zbraní, střeliva a vojenského materiálu.

(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou ta zařízení, ochranné systémy a součásti, které jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, a přístroje uvedené v odstavci 1 písm. b) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 3. Stanovené výrobky se zařazují do skupin I a II a do kategorií M1, M2, 1, 2 a 3 podle kritérií uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínky uvádění na trh a do provozu

(1) Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) mohou být uvedeny na trh nebo do provozu, jen pokud při řádné instalaci, údržbě a používání pro určený účel neohrožují zdraví a bezpečnost osob, popřípadě též domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Technické požadavky na zařízení, ochranné systémy a na přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b), stanovící základní bezpečnostní a zdravotní požadavky pro návrh a konstrukci zařízení a ochranných systémů a přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) (dále jen základní požadavky), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) musí splňovat ty základní požadavky, které se na ně vztahují, s ohledem na své určené použití.

(3) Pokud je jeden nebo více základních požadavků konkretizován harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona) a zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) nebo součást určená pro montáž do zařízení nebo ochranného systému byly zkonstruovány podle takové normy, má se za to, že jsou ve shodě s příslušnými základními požadavky.

(4) Každé zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b), které splňují všechny požadavky tohoto nařízení, musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před uvedením na trh opatřeny označením CE a vybaveny přiloženým ES prohlášením o shodě.

(5) Každá součást určená pro montáž do zařízení nebo ochranného systému musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před uvedením na trh vybavena písemným osvědčením podle § 3 odst. 3.

(6) Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b), které nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být předváděny nebo vystavovány na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, jen pokud viditelný nápis výslovně upozorňuje na tuto skutečnost a na to, že nejsou na prodej, dokud nebudou výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem uvedeny do souladu s tímto nařízením. Při jejich předvádění musí být učiněna odpovídající bezpečnostní opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob.

§ 3

Postupy posuzování shody

(1) U zařízení a přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se posuzování jejich shody provádí následujícími postupy:

a

u zařízení patřících do skupiny I kategorie M1 nebo do skupiny II kategorie 1 výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí postup ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dále podle své volby zajistí buď postup zabezpečování jakosti výroby podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo postup ověřování výrobku podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

b

u spalovacích motorů nebo elektrických zařízení patřících do skupiny I kategorie M2 nebo do skupiny II kategorie 2 výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí postup ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dále podle své volby zajistí buď postup shody s typem podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, nebo postup zabezpečování jakosti výrobku podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

c

u zařízení patřících do skupiny I kategorie M2 nebo do skupiny II kategorie 2 neuvedených pod písmenem b) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí postup vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení a předá technickou dokumentaci výrobku (bod 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení) notifikované osobě,3) která potvrdí její převzetí a archivuje ji,

d

u zařízení patřících do skupiny II kategorie 3 výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí postup vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

e

u zařízení patřících do skupiny I nebo do skupiny II může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce namísto postupů uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c) nebo d) zvolit postup ověřování jednotlivých výrobků podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(2) U autonomních ochranných systémů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí posouzení shody postupem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo postupem uvedeným v odstavci 1 písm. e).

(3) U součástí určených k zabudování do zařízení nebo ochranného systému výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí posouzení shody způsobem uvedeným v odstavci 1, s výjimkou opatření součásti označením CE. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá písemné osvědčení, ve kterém potvrdí shodu součásti s odpovídajícími ustanoveními tohoto nařízení a uvede vlastnosti součásti a způsob, jakým musí být zabudována, aby byly splněny základní požadavky vztahující se na zařízení nebo ochranný systém.

(4) U bezpečnostních hledisek uvedených v bodě 1.2.7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení může být shoda posouzena výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem postupem pro vnitřní kontrolu výroby podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.

(5) Dokumenty a korespondence týkající se postupů posouzení shody podle výše uvedených ustanovení musí být pořízeny v jednom z jazyků členských států Evropské unie, ve kterých budou tyto postupy použity, nebo v jazyce přijatelném pro příslušnou notifikovanou osobu.

(6) ES prohlášení o shodě musí obsahovat

a

identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b

identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

c

popis zařízení, ochranného systému nebo přístroje uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b),

d

odkazy na odpovídající právní předpisy a jejich ustanovení, které zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) splňuje,

e

identifikační údaje notifikované osoby (číslo, název nebo obchodní firmu a její sídlo), pokud se zúčastnila posuzování shody, a číslo certifikátu ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,

f

odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity,

g

technické normy a technické specifikace, pokud byly použity,

h

odkazy na odpovídající právní předpisy Evropských společenství, pokud byly použity.

(7) Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují kopii ES prohlášení o shodě a dokumenty, které v závislosti na použitém postupu shody jsou uvedeny v odpovídajících ustanoveních příloh k tomuto nařízení.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,4) se umisťuje přímo na zařízení, ochranný systém nebo na přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) tak, aby bylo zřetelné, viditelné, čitelné a nesmazatelné. U malých zařízení, ochranných systémů nebo přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) může být rozměr označení CE menší než 5 mm. Zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) nesmějí být opatřeny označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na výrobku může být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.

(2) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se zúčastňuje posuzování shody ve fázi výroby.

(3) Označení CE na zařízení, ochranném systému nebo na přístroji uvedeném v § 1 odst. 1 písm. b) vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,5) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a

nesplněním základních požadavků podle § 2 odst. 2, nebo

b

nesprávným použitím technických norem uvedených v § 2 odst. 3, nebo

c

nedostatky v technických normách uvedených v § 2 odst. 3.

§ 6

Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky stanovené v příloze č. 10 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných technických normách, jsou považovány za vyhovující příslušným podmínkám.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2

Nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

3

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

4

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

5

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Kritéria pro zařazení zařízení do skupin a kategorií

Příloha PDF (146 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Základní bezpečnostní a zdravotní požadavky pro návrh a konstrukci zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Příloha PDF (755 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Es přezkoušení typu

Příloha PDF (143 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Zabezpečování jakosti výroby

Příloha PDF (158 kB)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Ověřování výrobku

Příloha PDF (65 kB)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Shoda s typem

Příloha PDF (50 kB)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Zabezpečování jakosti výrobku

Příloha PDF (157 kB)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Vnitřní kontrola výroby

Příloha PDF (65 kB)

Přílohy č. 9-10 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ - příloha č.9

PODMÍNKY AUTORIZACE - příloha č.10

Příloha PDF (126 kB)
Zavřít
MENU