22/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče plynných paliv považují

       a) spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda, s teplotou vody nepřevyšující 105  °C , nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky (dále jen "spotřebič"),
       b) zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáku s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást, nebo pro připojení ke spotřebičům (dále jen "vybavení").

        (3)  Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

        (4)  Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení spotřebiče a vybavení na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 4 - PODMÍNKY PRO AUTORIZACI
Zavřít
MENU