22/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


22

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče plynných paliv považují

a

spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda, s teplotou vody nepřevyšující 105 °C , nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky (dále jen spotřebič),

b

zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáku s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást, nebo pro připojení ke spotřebičům (dále jen vybavení).

(3) Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

(4) Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu.

(5) Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče považovány za běžně používané, pokud jsou

a

správně instalovány a pravidelně udržovány podle návodu k použití,

b

provozovány při obvyklých odchylkách jakosti plynného paliva a při běžném kolísání připojovacího přetlaku,

c

používány ve shodě se zamýšleným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

(6) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona spotřebiče a vybavení.

§ 2

Podmínky uvedení spotřebiče a vybavení na trh a do provozu

(1) Spotřebič může být uveden na trh a do provozu pouze tehdy, pokud při běžném používání neohrozí bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Spotřebič a vybavení musí vyhovovat technickým požadavkům podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují (dále jen základní požadavky).

(3) Základní požadavky se považují za splněné, pokud spotřebič nebo vybavení je ve shodě

a

s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

b

s určenými normami (§ 4a zákona), zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství, pokud technické normy podle písmena a) neexistují.

§ 3

Postupy posuzování shody

(1) U sériově vyráběného spotřebiče se jednak provede posouzení shody postupem ES přezkoušení typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, jednak výrobce zvolí před uvedením na trh jeden z následujících postupů:

a

ES prohlašování shody s typem podle bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

b

ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

c

ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výrobku) podle bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

d

ES ověřování podle bodu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) V případě kusové nebo malosériové výroby spotřebičů může jejich výrobce zvolit postup ES ověřování jednotlivých výrobků podle bodu 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Po provedení postupů uvedených v odstavci 1 nebo 2 se spotřebiče, které splňují požadavky stanovené tímto nařízením, opatří označením CE podle § 4.

(4) Pro vybavení platí odstavec 1 obdobně, s výjimkou opatření výrobku označením CE a vydání prohlášení o shodě, s tím, že se vydá certifikát deklarující shodu vybavení s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a udávající jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno nebo namontováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro spotřebiče. Certifikát se přikládá k vybavení.

(5) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody se vypracovávají v jazyce členského státu, v němž má sídlo příslušná notifikovaná osoba,2) nebo v jazyce, který tato osoba akceptovala.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1) Spotřebič nebo štítek se jmenovitými údaji spotřebiče musí být opatřen označením CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,3) a to viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. Štítek se jmenovitými údaji musí být navržen tak, aby nemohl být opětovně použit.

(2) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se zúčastňuje posuzování shody ve fázi výroby. Dále spotřebič nebo jeho štítek musí obsahovat tyto údaje:

a

označení výrobce (jméno a příjmení, je-li fyzickou osobou, název nebo obchodní firma, je-li právnickou osobou), nebo jeho identifikační symbol,

b

obchodní název spotřebiče,

c

typ elektrické přípojky, je-li použita,

d

kategorie spotřebiče,

e

poslední dvě číslice roku opatření označením CE.

(3) Spotřebič nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na spotřebičích nebo na výrobním štítku smí být umístěno jiné označení za předpokladu, že tím nebude omezena viditelnost a čitelnost označení CE. Podle povahy spotřebiče mohou být k němu připojeny též informace potřebné pro účely instalace.

(4) Označení CE na spotřebiči vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro spotřebič uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a

nesplněním základních požadavků, jestliže spotřebič neodpovídá technickým normám podle § 2 odst. 3, nebo

b

nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo

c

nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 3.

§ 6

Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky pro autorizaci uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných technických harmonizovaných normách, jsou považovány za vyhovující příslušným podmínkám.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

2

Nařízení vlády č. 287/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.

1

Směrnice Rady 90/396/EHS z 29. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkající se spotřebičů plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS z 22. července 1993.

2

§ 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

3

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 22/2003 Sb.

Základní požadavky

Příloha PDF (261 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 22/2003 Sb.

Postupy posuzování shody

Příloha PDF (596 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 22/2003 Sb.

Konstrukční dokumentace

Příloha PDF (43 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 22/2003 Sb.

Podmínky pro autorizaci

Příloha PDF (34 kB)
Zavřít
MENU