20/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení
        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu (dále jen "nádoba") považuje každá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku většímu než 0,5 bar, určená na jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavena působení plamene a jejíž části a montážní celky mající vliv na pevnost jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku, nebo z nevytvrzených hliníkových slitin. Přitom je vyrobena buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den. Její nejvyšší pracovní tlak není přitom vyšší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "PS.V") není větší než 10 000 bar.L a nejnižší pracovní teplota není nižší než -50 °C a nejvyšší pracovní teplota není pro nádoby z oceli vyšší než 300 °C a pro nádoby z hliníku nebo ze slitin hliníku není vyšší než 100 °C.
        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení nádob na trh a do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - ES přezkoušení typu
§ 5 - ES ověřování
§ 6 - ES prohlašování shody
§ 7 - Dohled
§ 8 - Označení CE a jiné označování
§ 9 - Oznámení o uložení ochranných opatření
§ 10 - Podmínky autorizace
§ 11 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 12  
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - OZNAČENÍ CE A A POPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ PODKLADY, DEFINICE A SYMBOLY
Příloha č. 3 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU