19/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na hračky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.,(dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let. Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

        (3)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky.


§ 2
Podmínky uvedení hraček na trh

        (1)  Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").

        (2)  Hračky musí vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení ve stavu, v němž se uvádí na trh, a to s přihlédnutím k době předvídatelného a obvyklého používání.

        (3)  Základní požadavky se považují za splněné, pokud jsou hračky ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení hraček na trh
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - ES přezkoušení typu
§ 5 - Označení CE a jiné označování
§ 6 - Doklady o posouzení shody
§ 7 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 8 - Podmínky autorizace
§ 9 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - VÝROBKY, KTERÉ SE PRO ÚČELY TOHOTO NAŘÍZENÍ NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST HRAČEK
Příloha č. 3 - UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ HRAČEK
Příloha č. 4 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU