18/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 616/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za

       a) přístroj považuje každé elektrické nebo elektronické zařízení včetně vybavení a instalací, které obsahuje elektrické nebo elektronické součásti,
       b) elektromagnetické rušení považuje jakýkoliv elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci nějakého zařízení nebo systému, přičemž elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna vlastností samotného prostředí, ve kterém dochází k šíření tohoto elektromagnetického jevu,
       c) odolnost považuje schopnost zařízení nebo systému fungovat bez zhoršení jakosti jejich funkce při výskytu elektromagnetického rušení,
       d) elektr o magneti c k o u ko m p a ti bilitu p o v a žuje schopnost zařízení nebo systému fungovat uspokojivě v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou umístěny, aniž by samy způsobovaly nepřípustné elektromagnetické rušení čehokoli v tomto prostředí,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení přístroje na trh nebo do provozu
§ 3 - Postupy posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 6 - Podmínky autorizace
§ 7 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU