17/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Částka: 009 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. února 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 118/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500  V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Podmínky uvedení elektrického zařízení na trh
§ 3 - Postup posuzování shody
§ 4 - Označení CE a jiné označování
§ 5  
§ 6 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 7  
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZAŘÍZENÍ A JEVY, NA KTERÉ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 3 - VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY
Zavřít
MENU