13/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. ledna 2003 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 14. ledna 2003 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 150/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb.,
kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvět-vích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. f) zákona:

        Čl.  I

        Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, se mění takto:
        1. V § 2 odst. 1 písm. i) se v úvodní části textu slova "Úřadem povolené zisky před zdaněním, vyjádřené podílem na hodnotě provozních aktiv" nahrazují slovy "hodnota stanovená Úřadem vyjádřená podílem povolených zisků před zdaněním k hodnotě provozních aktiv".
        2. V § 2 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až v) se označují jako písmena  j) až u).
        3. V § 2 odst. 1 písm. m) se slova "podle napěťových nebo dodávkových úrovní" nahrazují slovy "podle napěťových úrovní nebo typů sítě".
        4. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:
       "s) rokem "i" - rok, pro který Úřad v daném kalendářním roce stanovuje ceny (dále jen "regulovaný rok"),".
        5. V § 2 odst. 1 písm. t) se slova "či výkonu" nahrazují slovy "nebo cena elektrického výkonu".
        6. V § 2 odst. 2 se slova "v § 15" nahrazují slovy "v § 14".
        7. V § 3 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Postup pro dělení sdružených nákladů výroby elektřiny a tepla (příloha č.17)
Zavřít
MENU