12/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. ledna 2003 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 14. ledna 2003 Nabývá účinnosti: 1. února 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
12

VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou
a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno g) zní:

       "g) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav,".

        2.  V § 2 písmeno h) zní:

       "h) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvést z elektrizační soustavy,".

        3.  V § 2 písmeno j) zní:

       "j) odchylkou subjektu zúčtování - součet rozdílů mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - ZPŮSOB STANOVENÍ ZÚČTOVACÍ CENY ( příloha č.1) ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO VYÚČTOVÁNÍ DOPRAVY ELEKTŘINY (příloha č.2) ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI ODBĚRNÝCH MÍST (příloha č.3) ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI OPRÁVNĚNÝCH ZÁKAZNÍKŮ (příloha č.4)
Zavřít
MENU