133/2003 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech

Částka: 064 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 18. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2002 byla v Taškentu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Taškentu dne 13. srpna 2003.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 92 dne 1. prosince 2003.

        České znění Smlouvy a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA
mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán
o právní pomoci a právních vztazích
v občanských a trestních věcech        Česká republika a Republika Uzbekistán, dále jen smluvní strany,

        řídíce se obecně uznávanými normami mezinárodního práva,

        vycházejíce z úsilí zajistit stejnou právní ochranu osobních a majetkových práv občanů obou smluvních stran,

        přikládajíce velký význam rozvoji spolupráce při poskytování právní pomoci v občanských, rodinných a trestních věcech,

        se dohodly takto:


Oddíl I

Všeobecná ustanovení

ČÁST I

PRÁVNÍ OCHRANA


Článek 1
Vymezení pojmů

        1.  Pro účely této smlouvy se rozumí:


        občanskými věcmi - věci občanskoprávní, rodinněprávní, obchodněprávní a správní věci projednávané soudy;

        trestními věcmi - věci projednávané v trestním řízení, včetně vyšetřování a soudního řízení, týkající se trestných činů postihovaných zákony obou smluvních stran;
. . .

Zavřít
MENU