29/2003 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. dubna 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. července 2001 byla v Kyjevě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. ledna 2003.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 41 dne 1. dubna 2003.

        České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Ukrajinou

o sociálním zabezpečení

        Česká republika a Ukrajina (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním upravit vzájemné vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení, dohodly se na následujícím:


ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

        (1)  Pro účely této smlouvy následující pojmy znamenají:

       1. "právní předpisy"
          

zákony a jiné obecně závazné právní předpisy smluvních stran týkající se odvětví sociálního zabezpečení uvedených v článku 2 této smlouvy;

       2. "příslušný úřad"
          

na straně České republiky - Ministerstvo práce a sociálních věcí,

          na straně Ukrajiny - Ministerstvo práce a sociální politiky;
       3. "instituce"
          

orgán, kterému přísluší provádění právních předpisů v rozsahu stanoveném touto smlouvou;

       4. "trvalý pobyt"
          trvalé bydliště v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran;
       5. "přechodný pobyt"
          pobyt dočasný, jehož délka je zpravidla vázána na splnění předem vymezeného účelu pobytu v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran;
. . .

Zavřít
MENU