585/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Částka: 198 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
585

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody,
její provedení a umístění na výrobku        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 zákona:

Čl. I

        V § 3 nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , pokud jiné nařízení vlády vydané k provedení zákona nestanoví jinak".


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU