576/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 197 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
576

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2002,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova "nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč"; věta druhá se zrušuje.

        2.  V § 6 odstavec 3 zní:

        "(3)  Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby, na niž bylo vydáno stavební povolení.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU