522/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
522

ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti
národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu
nebytových prostor        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 540/1991 Sb. a zákona č. 302/1999 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

        2.  V § 3 odst. 3 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení k čl. I
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU